Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostepnosci.docx (21.4 KB)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego www.sp7.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego www.sp7.konin.pl.

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego www.sp7.konin.pl: 2021-02-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-31

Serwis internetowy www.sp7.konin.pl jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Podstrona dziennik elektroniczny: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://uonetplus.vulcan.net.pl/konin, umożliwiającego dostęp do elektronicznego dziennika

BIP: odwołuje się do zewnętrznego serwisu http://www.bip.sp7.konin.pl/

Podstrona logowanie do systemu rekrutacji: odwołuje się do zewnętrznego serwisu

Podstrona plan lekcji: zawiera strony generowane przez zewnętrzne oprogramowanie, które mogą nie spełniać zasad dostępności

Filmy: część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Strona internetowa nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono 05.01.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,

składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,

składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@sp7.konin.pl lub numerem telefonu: 63 243 11 90.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,

sposób kontaktu,

żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov. pl).

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • sekretariat szkoły
 • gabinet dyrektora i wicedyrektora
 • gabinet pedagoga
 • gabinet pielęgniarki
 • gabinet kierownika gospodarczego
 • gabinet płac
 • gabinet księgowości
 • dyżurka szkolna
 • pokój nauczycielski
 • biblioteka wraz z czytelnią
 • sale lekcyjne
 • świetlice szkolne
 • sale gimnastyczne
 • stołówka szkolna.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do budynku prowadzą również schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz na poziomie parteru: dostępny
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem szkoły, który pracuje na niedostępnych kondygnacjach.
 • winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 • platforma: brak
 • pochylnia: przy wejściu głównym
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: brak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością mogą zaparkować swój pojazdu na parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

e-mail: sekretariat@sp7.konin.pl
telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (63) 243-11-90

Inne informacje.

Dojazd do budynku

 • autobusem MZK: na przystanek przy ulicy Wyszyńskiego autobusem linii 50, 51, 52, 58, 62, 65, 67, 100; na przystanek przy ulicy 11 Listopada autobusem linii 50, 52, 53, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 100
 • bezpośrednio na parking przy głównym budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie.