Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie


Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej funkcjonującej pod adresem: www.sp7.konin.pl.

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44
62-510 Konin
Tel. 63 243 11 90

Strona internetowa:
Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-12-14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z jednym wyjątkiem dotyczącym filmów zamieszczonych na serwisie, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane kontaktowe i informacje zwrotne
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa:
Marcin Łęt
adres e-mail: m.let@sp7.konin.pl
telefon: 63 243 11 90

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.